2019 оны 11 дүгээр сар

2020 оны 01 сарын 19 794
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
оффис хөшиг 20781390 20781390 НТШ тбб-д заагдсан Оффис хөшиг ХХК Вүүд блайнд  ХХК, Шаргал Угалз ХХК тбонөхбаүхатхуулийн 28.7,3
засварын ажил 199886820 199886820 НТШ тбб-д заагдсан Содон номин констраКшн ХХК АкропольХХК, Номуун заяа ХХК тбонөхбаүхатхуулийн 27.1.2