2019 оны 12 дугаар сар

2020 оны 02 сарын 19 1031
Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
ТГД-ын тушаал 2019.12.02 А/85 Хөрөнгө зарцуулах тухай Харах
ТГД-ын тушаал 2019.12.19 А/89 Хөрөнгө зарцуулах тухай  
ТГД-ын тушаал 2019.12.23 А/91 Хөрөнгө зарцуулах тухай  
ТГД-ын тушаал 2019.12.23 А/92 Хөрөнгө зарцуулах тухай