2019 оны 10 дугаар сар

2019 оны 11 сарын 13 1166
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ ТГД 2019.10.04 А/73 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах