2019 оны 7 дугаар сар

2019 оны 09 сарын 13 1043
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
конторын барилгын засварын ажил   158.7 НТШ ТББ-Д заагдсан Баяндэ ХХК Акрополь ХХК, Санстрой ХХК тБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 27 дугаар зүйл