2019 оны 6 дугаар сар

2019 оны 09 сарын 13 1040
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
Автомашины даатгал 6064206.17 6064206.17 ХА ТББ-д заасны дагуу Ард даатгал ХХК Практикал даатгал ХХК, Амар даатгал ХХК,Номин даатгал ХХК, Монгол даатгал ХХК, Хаан даатгал ХХК,Миг даатгал ХХК ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 27-д заасны дагуу
Шүүгчийн амь нас, эрүүл мэндийн даатгал 36903040 36903040 ХА ТББ-д заасны дагуу Ард даатгал ХХК Практикал даатгал ХХК, Монгол даатгал ХХК ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 27-д заасны дагуу