2019 оны 6 дугаар сар

2019 оны 09 сарын 13 1205
Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
УДШ ТГД 2019.06.28 А/52 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах