2019 оны 7 дугаар сар

2019 оны 09 сарын 13 1001
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 3953449900 2888593552
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 3953449900 2888593552
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2907499900 1894449552
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1781742700 1461478322
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 222717400 222716907.9
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 55003700 38089738.1
                  Хангамж, бараа материалын зардал 113787600 32150129.22
                  Нормативт зардал 4656900  
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 206674600 18199921.52
                  Томилолт, зочны зардал 162476600 50389127
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 229098000 69907819.02
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 131342400 1517588
           ТАТААС    
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 1045950000 994144000
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ    
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг    
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг    
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ    
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ   289900000