2019 оны 6 дугаар сар

2019 оны 09 сарын 13 971
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 3458987300 2385383284
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 3458987300 2226662284
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2416537300 1567518284
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1398636600 1204425844
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 174829200 174828907.9
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 49988100 33387559.85
Хангамж, бараа материалын зардал 91760800 29379468.62
Нормативт зардал 4656900  
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 206674600 7820665.01
Томилолт, зочны зардал 162476600 49851130
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 216172100 66307120.47
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 111342400 1517588
ТАТААС    
 УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 1042450000 659144000
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ    
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг    
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг    
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ    
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ   158721000