2019 оны 5 дугаар сар

2019 оны 06 сарын 18 1289
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ ТГД 2019.05.24 А/42 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
2 УДШ ТГД 2019.05.23 А/41 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
3 УДШ ТГД 2019.05.13 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах