2019 оны 3 дугаар сар

2019 оны 06 сарын 18 1299
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ  ТГД 2019.03.04 А/19 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах