2018 оны 11 дүгээр сар

2019 оны 03 сарын 14 1218
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
даатгалын гэрээ 40112000 40112000 ХА тбб-д заагдсан Ард даатгал Бодь даатгал, Тэнгэр даатгал ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 27,4-д зааснаар