2019 оны 1 дүгээр сар

2019 оны 02 сарын 14 1180
Эдийн засгийн ангилал  Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл 
Нийт зарлагын дүн  637,161,700.00 288,285,543.60
Урсгал зардал  637,161,700.00 288,285,543.60
Бараа, үйлчилгээний зардал  483,161,700.00 169,685,543.60
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил  233,106,100.00 157,674,181.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл  29,138,200.00  
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал  7,794,500.00 2,370,973.00
Хангамж, бараа материалын зардал  22,026,800.00 2,282,559.60
Нормативт зардал     
Эд  хогшил, урсгал засварын зардал  46,037,500.00 47,300.00
Томилолт, зочны зардал  60,000,000.00 5,108,350.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж  35,058,600.00 1,662,180.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал  50,000,000.00 540,000.00
ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ  154,000,000.00 118,600,000.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР  637,161,700.00 288,285,543.60
Улсын төсвөөс санжүүжих  637,161,700.00 288,285,543.60