2018 оны 12 сар

2019 оны 01 сарын 22 1555
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ ТГД 2018/.12.07 А/61 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
2 УДШ ТГД 2018.12.07 А/59 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах