2018 оны 11 сар

2019 оны 01 сарын 22 1455
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ТГД 2018.11.13 А/49 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
2 ТГД 2018.11.13 А/51 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
3 ТГД 2018.11.28 А/54 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах