2018 оны 10 сар

2019 оны 01 сарын 22 1587
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ ТГД 2018.10.24 А/44 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
2 УДШ ТГД 2018.10.30 А/45 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах