2018 оны 11 дүгээр сар

2019 оны 01 сарын 22 1259
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв    
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 3726413600 3108686983 Улсын Дээд шүүх нь 2018 оны 11 дүгээр сард  3726,4 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 3108.6 сая   төгрөгийн зардал гаргаж, 617,8 сая төгрөгийн  мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс: - Цалингийн зардалд 283,1 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын нийгмийн даатгал болон хувь хүний орлогын албан татварыг бүрэн тооцож төлөөгүй байгаатай;   Бусад бараа үйлчилгээний зардал , даатгал, урсгал засвар болон бусад жижиг зардлын нийт 614,3 сая төгрөгийн  мөнгөн үлдэгдлүүд нь засварын ажлын гүйцэтгэл бүрэн дуусаагүй, даатгалын зардлын гүйцэтгэл  хийгдээгүй байгаатай холбоотой болно.
 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 3726413600 3108686983  
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 3692248700 3077909055  
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2368953900 2085825327  
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 284438600 259964741.9  
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 77883700 52145645.18  
 Хангамж, бараа материалын зардал 147896400 114660768.3  
Нормативт зардал 4656900 4656900  
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 376674600 274146296.2  
Томилолт, зочны зардал 162476600 84996970  
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 132925600 88418729.4  
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 136342400 113093677  
ТАТААС      
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 34164900 30777928