2018 оны 10 дугаар сар

2019 оны 01 сарын 22 1240
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв    
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 3375044400 2818124957 Улсын Дээд шүүх нь 2018 оны 10 дугаар сард  3375,0 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 2818.1 сая   төгрөгийн зардал гаргаж, 556,9 сая төгрөгийн  мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс: - Цалингийн зардалд 264,7 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын нийгмийн даатгал болон хувь хүний орлогын албан татварыг бүрэн тооцож төлөөгүй байгаатай;   Бусад бараа үйлчилгээний зардал , даатгал, урсгал засвар болон бусад жижиг зардлын нийт 292,2 сая төгрөгийн  мөнгөн үлдэгдлүүд нь засварын ажлын гүйцэтгэл бүрэн дуусаагүй, даатгалын зардлын гүйцэтгэл  хийгдээгүй байгаатай холбоотой болно.
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 3375044400 2818124957  
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 3341296200 2787961029  
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2148529800 1911094671  
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 257972400 230670000  
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 69623500 47501108.78  
Хангамж, бараа материалын зардал 139302900 109095874  
Нормативт зардал 4656900 4656900  
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 376674600 270145949.3  
 Томилолт, зочны зардал 86056800 64308660  
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 132136900 42335929.4  
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 126342400 108151937  
ТАТААС      
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 33748200 30163928