2018 оны 9 дүгээр сар

2018 оны 10 сарын 13 1356
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
засварын ажил 9000000 9000000 ХА ТББ-д Содон номин констракшн Айникс инженеринг , Шинэ бүтээн байгуулалт ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 27.4-т заасан үндэслэлээр
тоног төхөөрөмж 11418560 11418560 ХА ТББ-д Анун БСБ мебель, Сохо мебель ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 27.4-т заасан үндэслэлээр
засварын ажил 77000000 77000000 НТШ ТББ-д Санстрой Барилга байгууламж, Дрийм кастле ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 27.4-т заасан үндэслэлээр