2018 оны 6 дугаар сар

2018 оны 10 сарын 10 1258
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл
автомашины даатгал 8237880 8237880 ХА тбб-д Ард даатгал ХХК Номин даатгал, Бодь даатгал, Соёмбо даатгал, Миг даатгал, Монгол даатгал ХХК