Зохион байгуулалт, бүтэц, орон тооны бүдүүвч

2018 оны 06 сарын 28 12323

Улсын Дээд шүүхийн 1926 оны бүтэц, орон тоо

 


Сайд нарын Зөвлөлийн 1959 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн 176 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улсын Дээд шүүхийн бүтэц, орон тоо

 


Сайд нарын Зөвлөлийн 1961 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 535 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улсын Дээд шүүхийн бүтэц, орон тоо

 


Сайд нарын Зөвлөлийн 1961 оны 12 дугаар сарын 16-ний өдрийн 653 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улсын Дээд шүүхийн бүтэц, орон тоо

 


Сайд нарын Зөвлөлийн 1964 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 468 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улсын Дээд шүүхийн бүтэц, орон тоо

 


Сайд нарын Зөвлөлийн 1968 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 16 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улсын Дээд шүүхийн бүтэц, орон тоо

 


Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1970 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 35 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улсын Дээд шүүхийн бүтэц, орон тоо

 


Улсын Дээд шүүхийн Тэргүүлэгчдийн  1972 оны 12 дугаар сарын 16-ний өдрийн 21/28 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улсын Дээд шүүхийн бүтэц, орон тоо

 


Улсын Дээд шүүхийн Тэргүүлэгчдийн 1978 оны 6 дугаар сарын 16-ний өдрийн 20/24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Улсын Дээд шүүхийн хэлтэс, тасаг, түүний орон тооны өөрчлөлт

 

 


Улсын Дээд шүүхийн Тэргүүлэгчдийн 1984 оны 3 дугаар сарын 27-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Улсын Дээд шүүхийн хэлтэс, тасаг, түүний орон тооны өөрчлөлт

 


Улсын Дээд шүүхийн Тэргүүлэгчдийн 1987 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улсын Дээд шүүхийн бүтэц, орон тоо

 

 


Улсын Дээд шүүхийн Тэргүүлэгчдийн 1991 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн 28 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улсын Дээд шүүхийн бүтэц, орон тоо

 


1993 оны Шүүхийн тухай хуулиар Улсын Дээд шүүхийн бүтэц, зохион байгуулалт

 


2002 оны Шүүхийн тухай хуулиар Улсын Дээд шүүхийн бүтэц, зохион байгуулалт

 


2004 оны Шүүхийн тухай хуулиар Улсын Дээд шүүхийн бүтэц, зохион байгуулалт

 


2012 оны Шүүхийн тухай хуулиар Улсын Дээд шүүхийн бүтэц, зохион байгуулалт