2018 оны 5 дугаар сар

2018 оны 06 сарын 13 1517
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл
тээврийн хэрэгслийн даатгал 8237880 8237880 ХА тбб-д тусгагдсан Ард даатгал ХХК Номин даатгал, Соёмбо даатгал, Бодь даатгал, Миг даатгал ХХК
програм хангамж 7555000 7555000 ХА тбб-д тусгагдсан Онлайн солюшн ХХК  
шүүх хуралдааны тоног төхөөрөмж ,тавилга нийлүүлэх 31000000 31000000 ХА тбб-д тусгагдсан   Глобалсмарт солюшн ХХК