2018 оны 4 дүгээр сар

2018 оны 05 сарын 21 1413
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам
шатахуун 10100000 10100000 ХА