2018 оны 4 сар

2018 оны 05 сарын 21 1930
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ   ТГД 2018.04.12 А/12 Хөрөнгө зарцуулах тухай Харах
2 УДШ   ТГД 2018.04.13 А/14 Хөрөнгө зарцуулах тухай Харах