2018 оны 1 сар

2018 оны 02 сарын 08 2196
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ 2018.01.18 А/06 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах