2017 оны 12 дугаар сар

2018 оны 02 сарын 08 1563
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл
1 хувилагч машин 10181000 10181000 ХА   Санко маркетинг монголиа ХХК БСБэлектроникс ХХК, Саммит компьютер технологи ХХК