2017 оны 12 сар

2018 оны 02 сарын 08 2063
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ 2017.12.01 А/68 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
2 УДШ 2017.12.13 А/70 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах