2017 оны 11 дүгээр сар

2017 оны 12 сарын 11 1650
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл
1 шилэн фасад 5099096 5099096 ха   Шилдэг фасад ХХК