2017 оны 11 сар

2017 оны 12 сарын 11 1665
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ТГД 2017.11.29 Б/86 Буцалтгүй тусламж олгох тухай Шийдвэр харах
2 ТГД 2017.11.27 А/66 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах