2017 оны 10 сар

2017 оны 12 сарын 04 1933
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ЕШЗ 2017.10.26 152 уулзалтад оролцуулах тухай Шийдвэр харах
2 ТГД 2017.10.04 А/157 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
3 ЕШЗ 2017.10.04 115 шагнах тухай Шийдвэр харах
4 ТГД 2017.10.25 Б/77 буцалтгүй тусламж олгох тухай Шийдвэр харах