2017 оны 9 сар

2017 оны 12 сарын 04 1715
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ТГД 2017.09.18 А/54 хөрөнгө зарцуулах тухай А/54
2 ТГД 2017.09.04 А/52 хөрөнгө зарцуулах тухай А/52
3 ЕШЗ 2017.07.04 37 шагнах тухай 37 
4 ЕШЗ 2017.08.17 66 шагнах тухай 66
5 ТГД 2017.09.22 А/69 буцалтгүй тусламж олгох тухай А/69
6 ЕШЗ 2017.09.27 107 шагнах тухай 107