2017 оны 8 дугаар сар

2017 оны 09 сарын 21 2191
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл
1 шатахуун 10100000 10100000 ХА   Магнай трейд ХХК