2017 оны 6 дугаар сар

2017 оны 09 сарын 21 1858
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл
1 тээврийн хэрэгслийн даатгал 7081120 7081120 ХА   Бодь даатгал ХХК Монгол даатгал ХХК, Миг даатгал ХХК, Номин даатгал ХХК, Хаан даатгал ХХК