2017 оны 8 сар

2017 оны 09 сарын 21 1834
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ТГД 2017.07.05 А/46 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
2 ТГД 2017.07.16 А/47 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
3 ТГД 2017.07.16 А/48 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах