Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны алба

2021 оны 05 сарын 13 12391

        Тус алба нь Улсын Дээд шүүхийн гадаад харилцааны асуудлыг хариуцаж түүнтэй холбогдох бүхий л ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий алба бөгөөд уг зорилгын хүрээнд шүүхийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, шүүхэд хэрэгжүүлэх болон хэрэгжүүлж буй гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, холбогдох шийдвэрийн төслийг боловсруулах, гадаад улс орны шүүх, шүүхийн захиргааны байгууллагатай хамтын ажиллагаа тогтоох ажлыг судалж санал боловсруулах зэрэг үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр Улсын Дээд шүүхийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан олон улсын, бүс нутаг, хоёр талын хамтын ажиллагаатай улс орнууд болон олон улсын байгууллага хоорондын арга хэмжээ, хамтын үйл ажиллагаанд шүүгч болон ажилтнуудыг оролцуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллах чиг үүрэгтэй.
     

Д/д Овог нэр Албан тушаал

Өрөөний 

дугаар

 Утасны 

дугаар

1 Д.Тулга Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны албаны дарга Б/306

261094

2 Б.Батчулуун Төрийн ёслол, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б/306

263260