2017 оны 5 дугаар сар

2017 оны 06 сарын 12 2064
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл
1 хаалга 7285000 7285000 ХА   Рояал брос ХХК
2 паркет шал 5717250 5717250 ХА   Туул