2017 оны 3 дугаар сар

2017 оны 04 сарын 02 1983
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл
1 микрофоны системийн үнэ 7814400 7814400 ХА   Цуурай ХХК Глобал телеком ХХК, Киберком ХХК ,Протек ХХК,Нью телеком ХХК,Нью компас ХХК
2 гэрээний төлбөр 9794250 9794250 ХА   Саммит компьютер технологи ХХК ВSB  компьютер ХХК, Кибер ХХК,Номин ХХК, ITZONE.