2017 оны 5 сар

2017 оны 06 сарын 12 2097
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ТГД 2017.05.02 А/35 хөрөнгө зарцуулах тухай А/35