2017 оны 3 сар

2017 оны 04 сарын 02 2416
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ 2017.03.02 А/12 хөрөнгө зарцуулах тухай А/12
2 УДШ 2017.03.03 А/13 хөрөнгө зарцуулах тухай А/13
3 УДШ 2017.03.03 А/14 хөрөнгө зарцуулах тухай А/14
4 УДШ 2017.03.03 А/15 хөрөнгө зарцуулах тухай А/15
5 УДШ 2017.03.03 А/16 хөрөнгө зарцуулах тухай А/16
6 УДШ 2017.03.03 А/17 хөрөнгө зарцуулах тухай А/17