2017 оны 1 дүгээр сар

2017 оны 01 сарын 30 1964
  /өссөн дүнгээр мян.төг/
Эдийн засгийн ангилал  Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл 
Нийт зарлагын дүн  424,887,500.00 220,729,917.20
Урсгал зардал  424,887,500.00 220,729,917.20
Бараа, үйлчилгээний зардал  424,887,500.00 220,729,917.20
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил  217,096,100.00 156,712,836.00
 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл  23,880,600.00  
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал  7,064,500.00 4,253,703.00
Хангамж, бараа материалын зардал  17,760,200.00 3,111,258.20
Нормативт зардал     
Эд  хогшил, урсгал засварын зардал  30,366,100.00 4,254,200.00
Томилолт, зочны зардал  63,419,800.00 51,743,920.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж  15,300,200.00 654,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал  50,000,000.00  
ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ     
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР  424,887,500.00 424,887,500.00
Улсын төсвөөс санжүүжих  424,887,500.00 424,887,500.00