2017 оны 4 сар

2017 оны 05 сарын 05 2105
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ТГД 2016.04.13 А/28 хөрөнгө зарцуулах тухай А/28