2017 оны 2 дугаар сар

2017 оны 03 сарын 14 1974
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам
1 шатахуун 10100000 10100000 ХА