2017 оны 1 дүгээр сар

2017 оны 03 сарын 14 2205
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам
1 шатахуун 10109700 10109700 ХА