2017 оны 2 сар

2017 оны 03 сарын 14 1970
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ  ТГД 2017.02.08 А/09 хөрөнгө зарцуулах тухай А/09