2017 оны 1 сар

2017 оны 03 сарын 14 2036
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ 2017.01.16 А/02 хөрөнгө зарцуулах тухай А/02
2 УДШ 2017.01.27 А/07 хөрөнгө зарцуулах тухай А/07
3 УДШ 2017.01.27 А/08 хөрөнгө зарцуулах тухай А/08