Шүүхийн практик судлалын хэлтэс

2020 оны 05 сарын 13 13732

Шүүхийн практик судлалын хэлтэс нь шүүхийн статистикийн тайлан, мэдээг гаргах, судлах, боловсруулалт хийх, шүүн таслах болон захиргааны ажлын практикийг судалж, арга зүйн зөвлөмж боловсруулах, шүүхийн цахим болон бусад хэлбэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх тогтмол шинэчлэх, ашиглалтыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Өрөөний

дугаар

Утасны

дугаар

1

А.Баярцэцэг

Шүүхийн практик судлалын хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Б/309

261822

2

Шүүхийн практик судалгаа хариуцсан ахлах референт

Б/309

261822

3

Б.Алтансувд

Шүүхийн практик судалгаа хариуцсан шинжээч (эрүү)

Б/215

261801

4

Ш.Мөнхжаргал

Шүүхийн практик судалгаа хариуцсан шинжээч (иргэн)

Б/215

261801

5

Б.Энхбат

Шүүхийн практик судалгаа хариуцсан шинжээч (захиргаа)

Б/304

263226

6

Д.Түмэнбадам

Шүүгчийн судлаач туслах-ахлах мэргэжилтэн

Б/215

261801