2016 оны 12 сар

2017 оны 01 сарын 12 2236
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ 2016.12.12 Б/78 буцалтгүй тусламж олгох тухай Шийдвэр
2 УДШ 2016.12.19 Б/82 Урамшуулал олгох тухай  
3 УДШ 2016.12.19 Б/83 Урамшуулал олгох тухай