2016 оны 11 сар

2017 оны 01 сарын 12 2825
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ 2016.11.24 А/54 Бараа материал актлах тухай Шийдвэр
2 УДШ 2016.11.28 А/55 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр
3 УДШ 2016.11.30 А/56 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр
4 УДШ 2016.11.16 А/52 хязгаар батлах тухай