УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТАЙЛАН

2021 оны 05 сарын 13 25941

1

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2001 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

2

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2002 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

3

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2003 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

4

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2004 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

5

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2005 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

6

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2006 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

7

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2007 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

8

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2008 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

9

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2009 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

10

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2010 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

11

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2011 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

12

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2012 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

13

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2013 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

14

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2014 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

15

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2015 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

16

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2016 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

17

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

18

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

19

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2019 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

20

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

21

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН