2016 оны 9 сар

2016 оны 10 сарын 13 2202

БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР 
2016 ОНЫ 9-Р САР

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 10
(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ ТГД 2016.09.20 А/43 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай /uploads/files/57ff449c349eb_9-20 43.pdf
2 УДШ ТГД 2016.09.20 А/43 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай /uploads/files/57ff44fe413c6_9-20 431.pdf
3 УДШ ТГД 2016.09.20 А/42 Хөрөнгө зарцуулах тухай /uploads/files/57ff44f9df8f2_9-20 42.pdf
4 УДШ ТГД 2016.09.23 А/44 Хөрөнгө зарцуулах тухай /uploads/files/57ff450568b7f_9-23 44.pdf