2016 оны 9 дүгээр сар

2016 оны 10 сарын 10 2308
Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
    жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
1 Нийт орлого  0 0 45,654,886 -45,654,886
2 1420Орлого 0 0 63,386,620 -63,386,620
3 140020данс-орлого 0 0 63,386,620 -63,386,620
4 Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 3,585,841,700 1,294,586,700 972,757,060.49 321,829,639.51
5 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 2,430,373,600 1,822,779,400 1,710,479,778.43 112,299,621.57
6 210101Їндсэн цалин 2,319,755,900 1,739,816,400 1,636,875,778.43 102,940,621.57
7 210103Унаа хоолны хєнгєлєлт 92,305,600 69,229,000 69,229,000 0
8 210105Гэрээт ажлын цалин 18,312,100 13,734,000 4,375,000 9,359,000
9 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга 253,041,000 193,821,900 193,821,883.89 16.11
10 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл 253,041,000 193,821,900 193,821,883.89 16.11
11 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 73,802,400 62,505,700 42,574,604.01 19,931,095.99
12 210301Гэрэл, цахилгаан 21,678,600 18,094,700 14,871,476.33 3,223,223.67
13 210302Тїлш, халаалт 28,316,400 22,454,100 14,877,527 7,576,573
14 210303Цэвэр, бохир ус 4,257,400 3,569,400 2,450,600.68 1,118,799.32
15 210304Байрны тїрээс 19,550,000 18,387,500 10,375,000 8,012,500
16 2104Хангамж, бараа материалын зард 127,820,500 109,114,300 84,567,300.82 24,546,999.18
17 210401Бичиг хэрэг 22,447,400 17,240,800 15,342,802 1,897,998
18 210402Тээвэр, шатахуун 39,431,200 32,604,600 30,360,100 2,244,500
19 210403Шуудан, холбоо, интернэт 26,629,900 21,545,400 17,761,198.82 3,784,201.18
20 210404Ном, хэвлэл 26,796,400 26,796,400 10,975,800 15,820,600
21 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, 12,515,600 10,927,100 10,127,400 799,700
22 2105Нормативт зардал 3,347,200 3,347,200 0 3,347,200
23 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 3,347,200 3,347,200 0 3,347,200
24 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар 86,912,700 85,080,400 60,731,752.87 24,348,647.13
25 210601Багаж, техник, хэрэгсэл 52,355,000 52,355,000 32,645,000 19,710,000
26 210602Тавилга 12,741,500 12,741,500 15,506,700 -2,765,200
27 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 810,500 810,500 0 810,500
28 210604Урсгал засвар 21,005,700 19,173,400 12,580,052.87 6,593,347.13
29 2107Томилолт, зочны зардал 54,965,200 54,965,200 44,561,605 10,403,595
30 210701Гадаад албан томилолт 34,000,000 34,000,000 43,435,605 -9,435,605
31 210702Дотоод албан томилолт 17,762,700 17,762,700 1,126,000 16,636,700
32 210703Зочин тєлєєлєгч хїлээн авах 3,202,500 3,202,500 0 3,202,500
33 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 160,649,500 160,649,500 68,871,548.84 91,777,951.16
34 210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж 36,040,000 36,040,000 4,819,924 31,220,076
35 210803Даатгалын Їйлчилгээ 101,779,500 101,779,500 44,220,530 57,558,970
36 210806Мэдээлэл технолгийн їйлчилгээ 14,500,000 14,500,000 11,501,158.84 2,998,841.16
37 210807Газрын тєлбєр 8,330,000 8,330,000 8,329,936 64
38 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 175,342,500 175,342,500 118,924,283 56,418,217
39 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда 7,920,000 7,920,000 0 7,920,000
40 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х 167,422,500 167,422,500 117,424,283 49,998,217
41 299990Жижиг мєнгєн сан 0 0 1,500,000 -1,500,000
42 2132Бусад урсгал шилжїїлэг 219,587,100 176,656,700 113,863,000 62,793,700
43 213207Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм 214,587,100 171,656,700 109,800,000 61,856,700
44 213209Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам 5,000,000 5,000,000 4,063,000 937,000
45 3,450,410,300 1,294,586,700 1,306,423,580 -11,836,880  
46 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт 0 0 49,224,374 -49,224,374
47 300001Нэр данс зєрїї орлого 0 0 49,224,374 -49,224,374
48 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих 3,450,410,300 2,708,831,400 2,627,981,200 80,850,200
49 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих 3,450,410,300 2,708,831,400 2,627,981,200 80,850,200